header 

web mail mail web
 Kategóriák
 Gyártók


Szállítás, garancia, szavatosság, javítás, elállás joga

Szállítás

A szállítás feltételeiről, díjairól a Szállítási Díjak oldalon tájékozódhat.

Garancia

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap garanciát vállalunk.Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük a garanciajegyen.
A vásárló garanciális igényét a vásárolt termékhez mellékelt garanciajeggyel és az eredeti számla vagy pénztárblokk példányával érvényesítheti. Elveszett garanciajegyet nem tudunk pótolni. Minden hardver termék mellé a gyártó/nagykereskedő által biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk. A garanciajegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után.
A garancia csak a sérüléssmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes. Szoftverek esetén csak az adathordozókra (CD, floppy lemez) biztosítunk cseregaranciát, amennyiben azok nem olvashatók. Ebben az esetben csak az adathordozót kell visszajuttatni.
A garancia érvényét veszti helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. ,szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, bámilyen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás, hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, természetes elhasználódás esetén. Az adattárolókon elhelyezett adatokért felelősséget nem vállalunk.
A garancia időtartama a vásárlás napjával kezdődik.A termék javítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a garancia ideje tartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új termékre való díjmentes javítását,cseréjét. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza.

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet az irányadó. Szavatossági igény (Ptk 305-311.&) a számla, blokk bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 1 éven belül, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered. Az első 6 hónapban cégünk feladata a kifogás intézése. 6 hónapon túl, ha nem értünk egyet a vásárló kifogásával (a meghibásodás a a vevő valamely hibájából eredt), a rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést kell lehetőség szerint 15 napon belül biztosítani. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet állítunk ki, mely tartalmazza a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét.

Javítás

Javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
A garanciális és szavatossági igény üzletünkben 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u.13. érvényesíthető nyitvatartási időben.
A termék oda- visszaszállításáról a vásárlónak kell gondoskodni.

Elállás joga

A 45/2014. Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről alapján a fogyasztónak (vállalatok, cégek nem fogyasztónak számítanak), a termék átvételének napjától 14 napig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát.

Kivételek ez alól:

b) olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ;
c) a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében;
h) olyan szerződések esetében, amelyeknél a fogyasztó kifeje­zetten kérte a kereskedőt, hogy keresse fel abból a célból, hogy sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat végezzen.
Ha az ilyen kiszállás alkalmából a kereskedő a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkat­részeken felül kínál szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;
i) a lezárt csomagolásban lévő hang-, illetve képfelvétel, vala­mint lezárt számítástechnikai szoftver értékesítése esetében, ha a szállítás után a csomagolást felbontották;

A vásárló köteles - amennyiben elállt a vásárlástól - 14 napon belül a kereskedőhöz visszajuttatni a terméket.
Az eladó köteles a fogyasztó által kifizetett összeget az áru visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) cégünkhöz.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó postai levelét ajánlott küldeményként adja fel, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Az elállási nyilatkozat itt tölthető le. /A 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján./

Az 29. § alapján az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például az egyedi konfiguráció vagy notebook), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó, illetve hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.
A fogyasztó az eladónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az eladó azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 9. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben a termék meghibásodott, és a fogyasztó a vásárlástól számított 3 munkanapon belül bejelenti és nem lehet javítani, lehetőség szerint cserélni kell, ha nem lehetséges, akkor a vételárat vissza kell fizetni.

Online vásárlás esetén panasz benyújtása az Európai Úniós online vitarendezési platformhoz

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül,ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással: Európai Úniós online vitarendezási platform

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a info@foramax.hu  címen.

Folytatás
  2019 június 18, kedd  
Adatvédelmi tájékoztató, Impresszum Webáruház kezelése ÁSZF Kapcsolat - Vevőszolgálat Hardver-teszt.hu
Foramax Computers Bt. Tel: 06/92 318-910 8900. Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 13.
 
Az áruházunkban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák!